Logo bg.centerdiseasecondtrol.com
StatCalc - Android - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™
StatCalc - Android - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™

Видео: StatCalc - Android - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™

Видео: StatCalc - Android - Ръководство за потребителя - Поддръжка - Epi Info ™
Видео: Epi Info 7 Statcalc 2023, Може
Anonim

StatCalc епидемиологични калкулатори

Инструментът StatCalc е калкулатор, способен да анализира преди и след събиране на данни. Версията, налична в Companion за Android, има подобна функционалност на пълния инструмент Epi Info ™ StatCalc и е в състояние да извършва анализите, изброени в менюто StatCalc, изброени по-долу. За допълнителна информация относно StatCalc, вижте глава StatCalc на ръководството за потребителя.

Screen shot of StatCalc main menu
Screen shot of StatCalc main menu

Фигура 6.70: Главно меню на StatCalc

 • Проучване на населението
 • Несъвместим контрол на случаите
 • Кохорта / кръстосана секция
 • Анализ на таблици
 • Съвпадение на двойката за контрол на случаите
 • Анализ на линейна тенденция
 • Поасон
 • бином
 • OpenEpi.com

Размер на извадката: Проучване на населението

Проучването на популацията изчислява колко проби се препоръчват за изследване, като се има предвид размер на популацията, очакваната честота, ефект на проектиране, броя на клъстерите и желаното ниво на увереност.

Screen shot of Population Survey option in StatCalc
Screen shot of Population Survey option in StatCalc

Фигура 6.71: Проучване на населението

Размер на пробата: Несъвместим контрол на случая

Изследването на несравним случай на контрола изчислява колко проби се препоръчват за изследване, като се има предвид мощността, пропорцията на неекспонираните спрямо експонираните, процентния резултат в изложената група, процентния резултат в неекспонираната група и желаното ниво на увереност.

Screen shot of Unmatched Case-Control option in StatCalc
Screen shot of Unmatched Case-Control option in StatCalc

Фигура 6.72: Несъвместим контрол на случаите

Размер на пробата: кохорта / кръстосана секция

Изследването на несравнимата кохорта / напречно сечение изчислява изискванията за размер на извадката за две групи, които отговарят на набор от условия на изследване: една група има определен резултат (напр. Болен) или състояние, а друга не (напр. Не болна) въз основа на набор на фактори, избрани от изследователя (напр. ниво на доверие, мощност (1 - α), съотношение на изложени на неекспонирани, коефициент на риск, коефициент на коефициент и т.н.).

Screen shot of Cohort/Cross Sectional option in StatCalc
Screen shot of Cohort/Cross Sectional option in StatCalc

Фигура 6.73: Кохорта / напречно сечение

Анализ на единични и стратифицирани таблици

Две по две таблици често се използват в епидемиологията за изследване на връзките между излагане на рискови фактори и заболяване или други резултати. Таблицата в StatCalc има експозиция вляво и резултат в горната част. Като има предвид „да“не или друг отговор с два избора, описващ заболяването и друг описващ излагането на рисков фактор, StatCalc изготвя няколко вида статистически данни, които тестват за връзката между експозицията и заболяването.

Стратифицирането на набор от данни разделя популацията на отделни категории въз основа на параметър (т.е. пол). Ако има объркване, връзките между болестта и експозицията могат да бъдат пропуснати или открити невярно.

Screen shot of Single and Stratified 2x2 tables option in StatCalc
Screen shot of Single and Stratified 2x2 tables option in StatCalc

Фигура 6.74: Единични и стратифицирани таблици

Съвпадение на двойката за контрол на случаите

Изследването на контролния случай на съвпадение на двойки изчислява статистическата връзка между експозициите и вероятността да се разболеят в дадена популация от пациенти. Това проучване се използва за изследване на причината за заболяване, като се избере незаболял човек като контрола и съпоставя контрола с случай. Контролът може да бъде съпоставен с един или повече критерии.

Screen shot of Matched Pair Case-Control option in StatCalc
Screen shot of Matched Pair Case-Control option in StatCalc

Фигура 6.75: Контрол на случаите на двойка на мача

Анализ на линейна тенденция

Функцията Linear Trend изчислява коефициента на коефициент, чи квадрат за линейна тенденция и p-стойност статистически данни въз основа на отговора на резултата от експозицията и дали пациентът се е разболял или не. Резултатът от експозицията е измерен резултат от проучване, в което се посочва нивото на експозиция, който пациентът е получил.

Screen shot of Linear Trend option in StatCalc
Screen shot of Linear Trend option in StatCalc

Фигура 6.76: Анализ на линейна тенденция

Поасон

Разпределението на Пуассон посочва вероятността от настъпване на редица положителни резултати въз основа на очаквания брой положителни резултати. За да анализирате разпределението на Poisson, въведете очаквания брой положителни резултати в Очаквани # събития и стойността на положителните резултати, които бихте искали да определите вероятността за наблюдаваните # събития.

Screen shot of Poisson Distribution option in StatCalc
Screen shot of Poisson Distribution option in StatCalc

Фигура 6.77: Разпределение на Пуассон

бином

Биномичното разпределение посочва вероятността от настъпване на редица положителни резултати предвид очаквания процент положителни резултати и общия брой на взетите наблюдения.

Screen shot of Binomial Distribution option in StatCalc
Screen shot of Binomial Distribution option in StatCalc

Фигура 6.78: Биномиално разпределение

OpenEpi.comexternal икона

Външната икона на уебсайта OpenEpi.com е уеб инструмент с отворен код, който предоставя допълнителна епидемиологична статистика.

Screen shot of the OpenEpi website with open source Epi Stats
Screen shot of the OpenEpi website with open source Epi Stats

Фигура 6.79: OpenEpi.com

 • PrevShare електронна таблица …
 • NextAnalyze данни

Популярни по теми